เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ ผู้บริหารบริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด และคณะสถาบันวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย (วปธ.) เดินทางเข้าร่วมสัมมนาพูดคุยในหัวข้อแนวทางการส่งเสริมธุรกิจระหว่างประเทศไทยกับเวียดนามและช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าไทยในเวียดนาม ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยมีท่าน Phan Trong Thai รองประธานกรรมการ สมาคมมิตรภาพไทยเวียดนามให้การ ต้อนรับเป็นอย่างดีพร้อมให้ชี้แนะเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ใน การทำธุรกิจอีกทั้งการสนับสนุนของทางสมาคมและกรอบปฏิบัติงานในการทำธุรกิจร่วมกัน เป็นอย่างดี โดยวัตถุประสงค์หลักในการเข้าร่วมดูงาน ครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้าง สัมพันธไมตรีกับทางสมาคมมิตรภาพไทยเวียดนามและผู้ประกอบการใน ประเทศเวียดนาม ทั้งนี้ทางผู้บริหารบริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด และคณะสถาบันวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย (วปธ.) ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ทางสมาคมมิตรภาพไทยเวียดนามเพื่อเป็นการขอบคุณและแสดงถึงมิตรภาพที่ดีร่วมกัน