ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ กรรมการบริหาร บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด และ คุณสมจิต บุญโญประสิทธิ์ ผู้จัดการภูมิภาคอาวุโส บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด เดินทางสู่จังหวัดสงขลา เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จำนวน 17 ทุน ซึ่งบริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด ได้ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมเยาวชนที่เลือกเดินในเส้นทางวิชาชีพสถาปัตยกรรม อันจะเป็นกำลังสำคัญสู่การพัฒนา การสิ่งปลูกสร้างรวมถึง โครงสร้างของประเทศไทย ให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบต่อไป