ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 บริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด จัดอบรมพิเศษในหัวข้อ " คุณสมบัติ ของ ผลิตภัณฑ์ Dupont Tyvek " ให้แก่พนักงาน บริษัท พีดี เฮ้าส์ จำกัด โดยมี คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ( EXECUTIVE DIRECTOR /PRODUCT SPECIALIST D.O.BOND COMPANY LIMITED ) ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษ ในวันดังกล่าวได้มีการทำ Workshop ผลิตภัณฑ์จริง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เห็นถึงคุณสมบัติของ Dupont Tyvek ซึ่งบรรยากาศภายในห้องอบรมทุกคนต่างให้ความสนใจกับการสาธิตเป็นอย่างมาก ทำให้การอบรมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับอย่างดี