วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญคุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ ( EXECUTIVE DIRECTOR /PRODUCT SPECIALIST D.O.BOND COMPANY LIMITED ) ไปร่วมบรรยายในหัวข้อ วัสดุในงานตกแต่งสถาปัตย์ แก่นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อเสนอแนวคิดในการใช้ วัสดุในงานตกแต่ง โดยได้นำ ผลิตภัณฑ์ ของ บริษัท ฯ ได้แก่ MAONE/fr, Buzon ,Tyvek, Kreen+ ไปเป็นตัวอย่าง ให้นิสิต ได้เห็นภาพการใช้งานได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และเพื่อตอบโจทย์ การออกแบบสถาปัตยกรรม ใหม่ ๆ ในอนาคต บริษัท ฯ หวังว่าการบรรยายในครั้งนี้ จะเป็นการจุดไอเดียในการออกแบบ แก่นิสิต ต่อไป