เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ กรรมการบริหาร บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้รับเกียรติจาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ให้เป็น ผู้บรรยายพิเศษ เรื่อง Facade & Energy แก่ นิสิตชั้นปีที่ 2 ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและแชร์ประสบการณ์ ต่าง ๆ แก่นิสิต ใช้สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบในอนาคตที่จะไม่เป็นเพียงแค่ความสวยงานอีกต่อไป