คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ ผู้บริหารบริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด เข้ารับรางวัลเกียรติคุณ "ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน" Best Practice Awards 2020 สาขา ส่งเสริมภูมิปัญญา โดยเป็นบุคคลและองค์กรที่มีคุณธรรม จริยธรรม บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติ ซึ่งได้รับการยอมรับทุกภาคส่วน ตามโครงการหนึ่งล้านกล้าความดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2020 โดยมี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรีเลขาธิการมูลนิธิพระดาบสประธานพิธีมอบรางวัล ณ หอ ประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร