DOBCL

บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด

DOBCL® Innovative Variety for Your Design.

     บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2549 โดยคุณวิชัย วิจิตรประไพ เราเป็นหนึ่งในกลุ่ม บริษัท วีเอชซี กรุ๊ป ( VHC Group ) บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการเป็นผู้จัดจำหน่ายวัสดุตกแต่งและก่อสร้างที่ล้ำสมัย มีการจัดจำหน่ายทั้งภายในประเทศไทย และรวมถึงส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว พม่า เวียดนาม และกัมพูชา ในปัจจุบัน บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด เป็นผู้นำตลาดอลูมิเนียมคอมโพสิต ( อลูมิเนียมคอมโพสิท ) โดยเป็นหนึ่งในผู้จัดจำน่ายวัสดุก่อสร้างที่มีการสต๊อกสินค้าที่มากที่สุด อธิเช่น เรามีสินค้า อลูมิเนียมคอมโพสิต ( อลูมิเนียมคอมโพสิท ) หมุนเวียนมากกว่า 50,000 ตารางเมตร และมีสีสันให้เลือกมากกว่า 60 สี นอกจากนี้เรายังมีการเก็บสต๊อกสินค้า ทุก SKU. ให้พร้อมและเพียงพอที่จะตอบสนองในทุกความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้เรายังได้มีการนำเข้าวัสดุตกแต่งและก่อสร้างซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้คนไทยได้มีโอกาศใช้ผลิตภัณฑ์ระดับโลก และพัฒนาวงการก่อสร้างของประเทศไทย

     เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่พร้อมจะให้คำปรึกษากับทุกโครงการ รวมไปถึงสถาปนิก วิศวกร หรือ ช่างติดตั้งหน้างาน เพื่อให้การก่อสร้างและผลงานของท่านออกมาดีที่สุด จากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพที่จะมาให้คำปรึกษาแก่ท่านอย่างไม่ปิดบัง เพราะการดำเนินธุรกิจของเราจัดตั้งอยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เราและทุกท่านก้าวไปข้างหน้าพร้อมกัน

วิสัยทัศน์ ( Vision )


     Moving with sustainability, environment and social concerns with innovative decoration materials.

     ก้าวไปพร้อมความยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมวัสดุตกแต่งที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสังคม

 

ค่านิยมขององค์กร ( Corporate Value )


DOBCL


Decisiveness | เชื่อมั่น กล้าตัดสินใจ

           เชื่อมั่น กล้าตัดสินใจ บนพื้นฐานความรู้ ข้อเท็จจริงและเหตุผล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ ผลกระทบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้การทำงานบรรลุเป้าหมายและทันต่อสถานการณ์


Ownership | จิตสำนึกในความเป็นเจ้าขององค์กร

           รักในองค์กร มีจิตสำนึกในความเป็นเจ้าขององค์กร และภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร


Best Practices & Learning to professional | แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อเป็นมืออาชีพ

           แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดพร้อมสร้างสรรค์การเรียนรู้ ศึกษาและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การพัฒนาและสร้างเป็นฐานความรู้ที่เข้มแข็งให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเติบโตขององค์กร


Conserve environment and social concerns | อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความใส่ใจในสังคม

           ให้ความสำคัญและรู้สึกขอบคุณธรรมชาติ โดยการรักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็งเป็นสังคมคุณภาพ เพื่อการเติบโตร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน


Leader of Change | เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

           เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ เป็นที่ยอมรับและสร้างศรัทธา เพื่อนำองค์กรไปสู่การเปลี่ยนแปลง