ในวันที่ 12 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา บริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 จัดพิธีรดนํ้าดําหัวให้กับ คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ กรรมการบริหาร บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด คุณเชษฐา ทองสุทธิเจริญ ผู้จัดการฝ่ายขาย เพื่อแสดงความเคารพนับถือ และขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ของไทย