ในวันที่ 23 มิถุนายน 2561 คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ กรรมการบริหาร บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด และ คุณนิคม จำรัส ผู้จัดการภูมิภาคอาวุโส บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด เดินทางสู่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์, ภาควิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์, ภาควิชาออกแบบเซรามิก,ภาควิชาภัศนศิลป์,ภาควิชาการจัดการผังเมือง,ภาควิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย, ภาควิชาสถาปัตยกรรม และภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน ซึ่งบริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด ได้ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมเยาวชน ที่เลือกเดินในเส้นทางวิชาชีพต่าง ๆ อันจะเป็นกำลังสำคัญสู่การพัฒนาประเทศ ให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบต่อไป