ในวันที่ 18 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา คุณวิชัย วิจิตรประไพ ประธานบริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาไทยจึงได้สนับสนุน ทุนการศึกษาจำนวน 11 ทุน แก่นักศึกษาสาขาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ