กิจกรรม มอบทุนการศึกษา แก่ นักศึกษา คณะศิลปกรรมและการออกแบบอุตสาหรรม ณ โรงยิม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชิดชัย สายเชื้อ คณบดี คณะศิลปกรรมและการออกแบบอุตสาหรรม ประธานการจัดงาน การจัดสรรทุนโดยทางคณะฯเป็นผู้จัดสรร ดังนี้
1. ทุนการศึกษาประเภทเรียนดี จำนวน 9 ทุน
2. ทุนการศึกษาประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 9 ทุน
3. ทุนการศึกษาประเภทกิจกรรมดี จำนวน 9 ทุน
ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชิดชัย สายเชื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมและการออกแบบอุตสาหรรม
อาจารย์ นายธานี คล่องณรงค์ กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่เสียสละเวลาเวลาอันมีค่า และมอบโอกาสให้แก่น้องๆนักศึกษา
ทางบริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งจะได้มีโอกาสในการสนับสนุนการศึกษาของคณะฯในครั้งต่อๆไป