ในวันที่ 18 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา คุณวิชัย วิจิตรประไพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาไทยจึงได้สนับสนุน ทุนการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จำนวน 23 ทุน แบ่งออกเป็น วิศวกรรมโยธาจำนวน 18 ทุน และภาษาจีนเพื่อการสื่อสารจำนวน 5 ทุน