บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้รับเกียรติจาก ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญไปร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ประกอบไปด้วย ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาวดี ธนวิสุทธิ์ หัวหน้าภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์, รองศาสตราจารย์ ดร. อริยา อรุณินท์, อาจารย์ สิรินทรา วัณโณ กรรมการภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม, อาจารย์ ดร. ดนัย ทายตะคุ, อาจารย์สมปราชญ์ ลิขิตลือชา อาจารย์พิเศษ ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมฯ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ กรรมการบริหาร บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด และคุณอภิเชษ โกทัน ผู้บริหารงานขาย บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ที่ให้การสนับสนุนภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมมาโดยตลอด โดยมีคุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ กรรมการบริหาร บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ บริษัท ฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุนภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม