ในปัจจุบันเทคโลยีในการสือสารพัฒนาไปมาก ซึ่งทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึง ระบบ Internet ได้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น บริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด จึงเล็งเห็นความสำคัญ ของการทำ e-CRM(Electronic Customer Relationship Management) เพื่อส้รางสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าทาง internet และ เพื่อเพิ่มความสามารถในการจัดการข้อมูลลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

     อีกทั้งยังสามารถใช้ในการประเมินความต้องการของลูกค้าล่วงหน้าได้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้สูงสุด ดังนั้นทาง บริษัท ฯ จึ่งส่งพนักงานเข้าอบรมในหลักสูตร Digital Marketing 2016 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ณ ห้องอบรม เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์