บริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด จัดกิจกรรมสัมมนาประจำปี ณ โรงแรม เมเปิล ในหลักสูตร " Work as One Team " โดย อาจาร์ยสุเมธ วงศ์บุณย์ยง ได้แนะนำวิธีการสร้างทีมงาน ให้มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน และการยอมรับซึ่งกันและกัน โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ทุกคนทำเข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกัน และเพิ่ม ความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น