บริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด จัดกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี 2561 เดินทางสู่ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) จังหวัดนครนายก เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม แอดเวนเจอร์ ต่าง ๆ หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยังเขื่อนขุนด่านปราการชล ซึ่งเขื่อนคอนกรีตบดอัดยาวที่สุดในประเทศไทยและในโลก สร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และเดินทางต่อไปเข้าร่วม กิจกรรมพายเรือยางเพื่อสร้างความสามัคคี กันในหมู่คณะ