คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ ( EXECUTIVE DIRECTOR - D.O.BOND COMPANY LIMITED ) เดินทางเข้าร่วมงาน มหกรรมบ้านและวัสดุก่อสร้าง โดย สมาคมรับสร้างบ้าน ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในวันที่ 10 มิถุนายน 2560 โดยในงานดังกล่าว คุณเกียรตินันท์ ได้เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ "บ้าน 4.0" ซึ่งกำลังเป็นที่กล่าวถึง อีกทั้งเป็นการเตรียม ความพร้อมที่จะก้าวไปสู่ Thailand 4.0