ในวันที่ 9 เม.ย 2559 ที่ผ่านมาบริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้จัดพิธี "รดน้ำดำหัว" ประจำปี 2559 อันแสดงถึงความเคารพนบนอบต่อผู้ใหญ่หรือผู้มีพระคุณ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญู กตเวที ของผู้น้อยและขอขมาลาโทษที่ผู้น้อยเคยล่วงเกินผู้หลักผู้ใหญ่อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นพวกเราชาวดี.โอ.บอนด์ ยังได้อวยพรให้แก่ผู้บริหารและผู้อาวุโส พร้อมทั้งมีกิจกรรม รดน้ำดำหัวเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในองค์กรภายในบริษัท ฯ อีกด้วย