เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ( ล้านนา ) จัดกิจกรรมรดน้ำ-ดำหัวสถาปนิกล้านนาอาวุโส"ดำหัว-คัวฮอมสถาปนิกล้านนาอาวุโส 61" ซึ่งเป็นธรรมเนียมประเพณีที่ปฎิบัติสืบทอดกันมาทุกๆปีเพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์และผู้อาวุโส สร้างความสมานสามัคคีกันในหมู่คณะ ตลอดจนเป็นการพบปะ สังสรรค์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ๆซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารที่ทำการสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ (ล้านนา) อ.แม่ริน จ.เชียงใหม่ โดยมี คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ กรรมการบริหาร บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด คุณเชษฐา ทองสุทธิเริญ ผู้จัดการฝ่ายขาย คุณสมจิต บุญโญประสิทธิ์ ผู้จัดการภูมิภาคอาวุโส คุณนิคม จำรัส ผู้จัดการภูมิภาคอาวุโส เดินทางไปร่วมงานในครั้งนี้