บริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด ร่วมสนับสนุน งาน Int'day " สน.เดย์ " จัดโดย สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะศิลปกรรมและการออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 3 มีนาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์หว่างศิษย์เก่ากับคณะและนักศึกษา ปัจจุบันให้เข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งมี คุณเชษฐา ทองสุทธิเริญ ผู้จัดการฝ่ายขาย และ คุณนิคม จำรัส ผู้จัดการภูมิภาคอาวุโส เป็นตัวแทนของบริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด เดินทางไปร่วมงานดังกล่าว ในครั้งนี้ คุณนิคม จำรัส ผู้จัดการภูมิภาคอาวุโส ได้รับโอกาสให้ขึ้นบรรยายพิเศษ ให้กับนักศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน เพื่อแบ่งปันความรู้ใหม่ ๆ และ นำเสนอตัวอย่างสินค้า และวิธีการใช้งาน ให้แก่นักศึกษา ได้มีไอเดียในการออกแบบต่อไปในอนาคต