วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 คุณประมวล วณานิชย์ หัวหน้าหน่วยสารสนเทศ และ คุณอำพร สุวรรณวิจิตต์ เจ้าหน้าที่หน่วยงานสารสนเทศ บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด เป็นผู้แทนบริษัท ฯเ ข้าร่วมงาน แถลงข่าวเปิดตัว “ASA CREW (อาษาครู) สื่อเพื่อสถาปนิกและสังคม” ณ SF World Cinema เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 ภายในงานได้รับเกียรติ จากนายกสมาคมฯ กล่าวถึงวิสัยทัศน์และนโยบาย ด้านการสื่อสารของสมาคมสู่บุคลากร ที่มุ่งยกระดับวิชาชีพสถาปนิกพร้อมเข้าใกล้ผู้คนทั่วไปในสังคม รวมถึงแนวคิดในการพัฒนาเนื้อหา และช่องทางการสื่อสารของสมาคมเพื่อขยายการรับรู้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ปิดท้ายด้วย Contributor หรือผู้เชี่ยวชาญ ขึ้นเวทีสนทนาแบ่งปันองค์ ความรู้ทางสถาปัตยกรรมที่เป็นประโยชน์แก่คนทั่วไป เช่น TIPS Q&A ถาม-ตอบ เกร็ดความรู้ในด้านอสังหาริมทรัพย์ IN CLIENT VIEW มุมมองที่ได้ร่วมงานกับสถาปนิก ฯลฯ