เมื่อ10 กรกฎาคม 2561 คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ กรรมการบริหาร บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด คุณเชษฐา ทองสุทธิเจริญ ผู้จัดการฝ่ายขาย คุณภูวิวรรธน์ เทพบัวแก้ว ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ ได้นำ Mr. Carlo Cosijns : Regional Manager Asia และ Mr. Lawrence Lim : Regional Manager SE Asia เข้าพบ คณาจารย์ สถาปัตย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ Buzon และตอบข้อสงสัยในการใช้งาน ผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งยกตัวอย่าง Project Ref. ของผลิตภัณฑ์ Buzon ให้กับผู้เข้า ฟังการนำเสนอเป็นแนวทางการใช้งานบริเวณตึกคณะสถาปัตย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในอนาคต
     ในวันเดียวกัน คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ ได้นำ ผู้บริหารจากผลิตภัณฑ์ Buzon เข้าพบผู้ออกแบบของบริษัท สถาปนิกสเปซไทม์ จำกัด เพื่อตอบข้อข้อสงสัยในการ ใช้งานผลิตภัณฑ์ Buzon พร้อมทั้งยกตัวอย่าง Project Ref. ที่ Buzon เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาและตอบโจทย์การใช้งานอยู่ในปัจจุบัน