ทางบริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด โดยคุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ ( EXECUTIVE DIRECTOR /PRODUCT SPECIALIST D.O.BOND COMPANY LIMITED ) ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้บรรยายผลิตภัณฑ์ Dupont Tyvek ให้แก่คณะนักศึกษา ในวันที่ 23กันยายน 2559 ทางบริษัท ฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของ การบรรยายในครั้ง นี้เพราะผลิตภัณฑ์ Dupont Tyvek จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้นักศึกษาได้รู้ถึงผลิตภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่จะช่วยให้งานต่าง ๆ ง่ายขึ้น บรรยากาศการบรรยายเป็นไปด้วยความรู้และ ความน่าสนใจในผลิตภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก Dupont Tyvek