คุณวิชัย วิจิตรประไพ ประธานบริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน 500,000 บาท เพื่อสร้างห้อง สมาร์ทคลาสรูม ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยเฉพาะแบบออนไลน์ สำหรับใช้ในการโน้มน้าวให้ผู้เรียนมีความสนุก มีความสนใจอยากเข้ามาเรียนรู้ หรือทำกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ มาใช้เกิดประโยชน์และได้ผลสัมฤทธิ์ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้สอน อีกทั้งยังสนับสนุน BUZON ผลิตภัณฑ์ยกระดับพื้นภายนอก จากประเทศเบลเยี่ยม เพื่อเป็น 1 ในวัสดุ ที่จัดสร้างลานเอนกประสงค์ และเป็นสื่อการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นจริง ในสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย