คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ กรรมการบริหาร บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด คุณเชษฐา ทองสุทธิเริญ ผู้จัดการฝ่ายขาย และ คุณภูวิวรรธน์ เทพบัวแก้ว ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ ได้รับเกียรติจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมงาน อยากให้มา (มาให้หายอยาก) #40THLACU ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศาลาพระเกี้ยวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย