ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้รับเกียรติจาก Mr. Laurent Buzon :Director Exports , Mr. Lawrence Lim :
Regional Manager SE Asia, Mr. Carlo Cosijns : Regional Manager Asia มาเยี่ยมเยียนบริษัท ฯ และในวันเดียวกันทางบริษัท ฯ ได้นำ
ทั้ง 3 ท่านไปเยี่ยมชม Project reference ชื่อดังในเมืองไทย คือห้างสรรพสินค้า Emquatier และ Emporium หลังจากนั้นจึงได้นำทั้ง 3
ท่านเข้าพบกับบริษัทสถาปนิกแนวหน้าของเมืองไทย ได้แก่
> บริษัท พี แลนด์สเคป จำกัด
> บริษัท Landscape Architects 49 จำกัด
> บริษัท Shma Company Limited จำกัด
ซึ่งทาง Buzon ได้นำ project reference มานำเสนอแก่สถาปนิกเพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบต่อไป