ในวันที่ 19 ธันวาคม 2558 ทางบริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้มีกิจกรรมคืนความสุขให้พนักงาน ณ โรงแรม เบสท์ เวสเทิร์น พรีเมียร์ อมาแรนธ์ ทั้งนี้ทางบริษัท ฯ ต้องขอแสดงความยินดีกับ คุณพรชัย วีระพิพรรธ คุณเฉลิมพล โตกทอง คุณยุวดี นิลประดิษฐ์ คุณนุชจรีย์ สมบุญ ที่ได้รับรางวัลพนักงานดีเด่น และรางวัลแต่งกายดีเด่น ได้แก่ คุณชัยพงษ์ ประดิษฐ์มณีโชติ และ คุณศรีทอง ไชยศิลป์ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพนักงานทุกท่านจะมีความสุขตลอดปี 2559